Advies: Laat scholen eigen inzichten volgen

| 16 februari 2012 | Reacties (0)

Geef scholen meer ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Dit advies heeft de Onderwijsraad vanmiddag uitgebracht aan onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA). Volgens het adviesorgaan is goed onderwijs gebaat bij ruimte voor diversiteit en eigenheid. De overheid moet daarbij kwaliteitsnormen opstellen en erop toezien dat scholen daar aan voldoen.

Belangrijke opdracht voor het onderwijs

Het advies de Onderwijsraad is een reactie op de actieplannen die het kabinet vorig jaar presenteerde om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de leerprestaties te verbeteren. Hierbij wordt sterk ingezet op centrale normen waar iedere school aan moet voldoen. De Onderwijsraad vindt dat de overheid daar juist terughoudend mee om moet gaan.

“De overheid heeft een sterke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijsstelsel. Daarom is het van belang dat de overheid duidelijke normen stelt op cruciale gebieden”, schrijft de Onderwijsraad aan de minister in de brief die het adviesrapport begeleidt. “”Het onderwijsveld kan vervolgens binnen deze ‘geregelde ruimte’ haar verantwoordelijkheid nemen. Hier ligt dus een belangrijke opdracht voor het onderwijs zelf.”

Ook verantwoording aan ouders

“Ruimte en heldere normen gaan hand in hand”, aldus de raad. Scholen die eigen accenten leggen in het onderwijs passend bij hun onderwijsvisie, hun leerlingenpopulatie of lokale omstandigheden, moeten zich daarover verantwoorden naar hun maatschappelijke omgeving en de ouders.

Goed onderwijs is volgens de Onderwijsraad gebaat bij ruimte voor diversiteit en eigenheid. Binnen de grenzen van de deugdelijkheidseisen moeten leerkrachten en schoolleiders de vrijheid hebben hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De Onderwijsraad wijst erop dat de kwaliteit van het onderonderwijzend personeel hier een sleutelfunctie in vervult.

Onderwijskwaliteit vraagt volgens de Onderwijsraad om hoogopgeleide en vakbekwame professionals. Maar, zo waarschuwt de raad, het onderwijs is voor hoogopgeleide deskundigen alleen aantrekkelijk als zij zelf medeverantwoodelijk zijn voor een inhoudelijke visie op onderwijskwaliteit, het werken aan onderwijsontwikkeling en het uitvoeren van onderzoekstaken in de school.

Focus op taal en rekenen is ‘eenzijdig’

Rekenonderwijs

De focus op taal en rekenen als kwaliteitsnorm is volgens de Onderwijsraad ‘eenzijdig’.

De Onderwijsraad gaat in het rapport ‘Gedeelde ruimte’ ook in op de focus van het kabinetsbeleid op het verhogen van de prestaties op taal en rekenen. ‘Eenzijdig’ wordt die focus genoemd. “Er is te weinig aandacht voor de bredere ontwikkeling van leerlingen en de bredere maatschappelijke opdracht van het onderwijs.”

‘Tunnelvisie door toetsen en meten’

Het verplichtende karakter van de (extra) toetsen en examens kan volgens de Onderwijsraad leiden tot een ‘afrekencultuur’ in plaats van een ‘verantwoordingscultuur’ en een afnemende autonomie voor scholen met betrekking tot de inrichting van het onderwijsleerproces. De vrees bestaat dat de focus op meetbare prestateis ten koste zal gaan van aandacht voor niet-meetbare onderwijsdoelen.

Uit het rapport: “Zo kunnen scholen een tunnelvisie ontwikkelen, waarbij zij zich vooral richten op de gekwantificeerde indicatoren van de Inspectie en de meer kwalitatieve aspecten van het onderwijsleerproces minder aandacht geven. Ook kan kortzichtigheid voorkomen: scholen zijn vooral bezig met het behalen van kortetermijnsuccessen (zoals toetsscores op het gebied van taal en rekenen) en verliezen de langetermijnverbetering van hun onderwijs uit het oog.”

Lees hier de volledige adviestekst.

Wat is de Onderwijsraad

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Hij adviseert de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen de raad ook om advies vragen. Gemeenten kunnen in speciale gevallen van lokaal onderwijsbeleid een beroep doen op de Onderwijsraad.

De raad gebruikt in zijn advisering verschillende (bijvoorbeeld nderwijskundige, economische en juridische) disciplinaire aspecten en verbindt deze met ontwikkelingen in de praktijk van het onderwijs. Ook de internationale dimensie van educatie in Nederland heeft steeds de aandacht.

De raad adviseert over een breed terrein van het onderwijs, dat wil zeggen van voorschoolse educatie tot aan postuniversitair onderwijs en bedrijfsopleidingen. De producten van de raad worden gepubliceerd in de vorm van adviezen, studies en verkenningen. Daarnaast initieert de raad seminars en websitediscussies over onderwerpen die van belang zijn voor het onderwijsbeleid.

(bron: Onderwijsraad)

Beeld: Thuisinonderwijs.nl

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , ,

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie