Centrale eindtoets groep 8 in 2013 verplicht

| 31 januari 2012 | Reacties (2)

Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool moeten met ingang van volgend schooljaar een centrale eindtoets voor taal en rekenen afleggen. Een wetsvoorstel die deze centrale eindtoets  verplicht gaat stellen, is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Eerste centrale eindtoets in 2013

Als de Tweede en Eerste Kamer daarmee akkoord gaan, wordt de eerste centrale eindtoets aan het eind van volgend schooljaar, in april 2013, afgenomen. Daarnaast gaan alle scholen in het primair onderwijs werken met een leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat inzicht biedt in wat het onderwijs de leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan heeft opgeleverd.

Het wetsvoorstel is een voortvloeisel uit het regeerakkoord, waarin het idee voor een centrale eindtoets al was opgenomen.  Deze taal- en rekentoets vult, als onafhankelijk gegeven, het schooladvies van de basisschool aan, zo wordt als achterliggende gedachte genoemd. Dat zou bij moeten dragen aan een goede doorlopende leerlijn tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast gaat de inspectie de resultaten van de eindtoets gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen.

‘Geen doel op zich’

Minister Marja van Bijsterveldt: “Door middel van opbrengstgericht werken willen we alles uit een kind halen wat er in zit. Daar hoort bij dat de school op gezette momenten peilt hoe een leerling er voor staat zodat er, waar nodig, tijdig kan worden bijgestuurd. Deze metingen zijn geen doel op zich, maar een middel om kinderen het onderwijs te geven dat bij ze past. De centrale eindtoets geeft inzicht in waar een kind op het gebied van rekenen en taal staat en is een belangrijk hulpmiddel om leerlingen een goede plek te geven in het voortgezet onderwijs waar hun talenten verder tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.”

Belang schooladvies wordt groter

Anders dan de niet-verplichte Cito-eindtoets die in februari wordt afgenomen, moet de centrale eindtoets later in het schooljaar – in april – worden gemaakt.  Op dit moment maakt ongeveer 85% van de basisscholen op vrijwillige basis gebruik van de Cito-eindtoets. De score die daarop wordt gehaald is in veel gevallen sterk medebepalend voor het schooladvies. Doordat de centrale eindtoets, die overigens ook door Cito wordt ontwikkeld, pas wordt gehouden nadat een middelbare school is gekozen, komt het schooladvies van de basisschool centraler te staan bij de keus voor een school in het voortgezet onderwijs. Een goed onderbouwd schooladvies heeft als belangrijk voordeel dat het is gebaseerd op het inzicht en de gegevens over de hele schoolloopbaan van de leerling.

Taal en rekenen verplicht, wereldoriëntatie mag

Voor taal en rekenen wordt de centrale eindtoets verplicht voor alle scholen. Daarnaast ontwikkelt Cito een centrale eindtoets voor wereldoriëntatie, waarmee scholen de kennis van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie kunnen meten. Scholen bepalen zelf of ze deze toets afnemen.

Speciaal (basis)onderwijs

Ook alle scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan de eindtoets afnemen en werken met een leerling- en onderwijsvolgsysteem. Zij krijgen echter langer de tijd om dit voor te bereiden. Start het reguliere onderwijs in april 2013 met de centrale eindtoets, voor het speciaal basisonderwijs wordt de toets ingevoerd in het schooljaar 2015-2016.

Kanttekeningen bij voorstel

De Onderwijsraad is voorstander van een centrale eindtoest, maar heeft eerder al kritiek geuit op de verplichte nering bij Cito. De onderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwijszaken. De onderwijsraad had de minister geadviseerd om scholen te laten kiezen uit meerdere valide en betrouwbare eindtoetsen. Invoering in 2012, zoals de minister wil, acht de Onderwijsraad niet haalbaar. In het advies werd het voorstel gedaan pas in het schooljaar 2014-2015 te beginnen met een verplichteeindtoets. Ook zou naast taal en rekenen op termijn ook Engels onderdeel moeten worden van de toets, zo vindt de Onderwijsraad.

Vanuit het onderwijs is positief gereageerd op het verzetten van het toetsmoment naar het einde van het schooljaar. Maar over het verplichten van de toets zijn onder andere de PO-raad (de belangenbehartiger van het primair onderwijs) en de Algemene Vereniging Schoolleiders niet te spreken. De PO-raad vindt, dat de minister in haar plannen voor het meten van de toegevoegde waarde van scholen teveel neigt naar een afrekencultuur.

 

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Reacties (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. luus schreef:

    Cito eindtoets geeft het idee dat het een heel belangrijke toets is. Het is echter een moment opname. Dat het lvs verplicht wordt is prima. Deze in combinatie met de proefwerken zegt een leerkracht genoeg over het kennen en kunnen van een kind.
    Scoort een kind hoger of lager dan normaal…..*** komt dat???????

  2. Irene ten Cate schreef:

    Ik vind het jammer dat er een verplichte eindtoets komt. De citotoets geeft nu al een hoop stress bij kinderen, die het als een soort eindexamen beschouwen. Als ik zie hoe er op sommige scholen en door sommige ouders mee om wordt gegaan… Bij ons op school is de cito-eindtoets jaren geleden al afgeschaft. Ze hebben een leerlingvolgsysteem en maken ook in groep 8 de reguliere cito-toetsen. Daarmee heeft de leerkracht voldoende informatie om een goed schooladvies te geven. Mijn jongste zoon zit nu in groep 8. Hard werken met best veel huiswerk, maar hij heeft niet de stress van de citotoets. Mijn nichtje die op een andere school zit heeft dat wel. Die slaapt al sinds de kerstvakantie niet goed meer. Ik vind dat heel erg voor kinderen.

Schrijf een reactie