De regels voor het schooladvies

| 18 januari 2017 | Reacties (10)

In groep 8 krijgt je kind een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan. Sinds twee jaar gelden er nieuwe regels voor het schooladvies en de toelating tot het voortgezet onderwijs. Daarover bestaat echter nog veel onduidelijkheid, ook bij scholen. De afgelopen jaren ging er bij de toepassing van de nieuwe wet veel mis. In dit artikel kun je lezen hoe het precies zit.

Wat zijn de nieuwe regels voor het schooladvies en de toelating?

schooladvies

 • Het schooladvies van de basisschool moet voor 1 maart worden vastgesteld
 • Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet je kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als jullie als ouders daarom verzoeken.
 • Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets. De uitslag daarvan geldt als een tweede gegeven:

Eindtoets en schooladvies

Doet je kind het beter op de eindtoets dan verwacht, dan moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! De school kan ook besluiten het oude advies te handhaven. De school moet de ouders betrekken bij haar overwegingen. De afgelopen twee schooljaren is weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het schooladvies naar boven bij te stellen. Slechts bij één op de vijf leerlingen die hiervoor in aanmerking kwamen, is het schooladvies in het schooljaar 2015-2016 veranderd naar een hoger schoolniveau. Het jaar daarvoor gebeurde dat bij nog minder kinderen.

Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet je kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag je kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is over of je zoon of dochter het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van je keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag je kind wel geweigerd worden en zul je op zoek moeten gaan naar een andere school. Helaaas komt het vaak voor dat middelbare scholen aangeven geen plaats meer te hebben voor kinderen van wie het schooladvies naar boven is bijgesteld.

Indien je kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

Het schooladvies is voor alle betrokkenen hetzelfde

Sommige basisscholen hanteren twee schooladviezen: één voor de ouders en één voor de scholen in het voortgezet onderwijs. De ouders krijgen dan bijvoorbeeld te horen dat hun kind een havo/vwo-advies heeft, maar aan het voortgezet onderwijs wordt geadviseerd het kind op de havo te plaatsen. Deze werkwijze is niet toegestaan.

Een dubbel schooladvies is toegestaan

In sommige plaatsen hebben basisscholen en middelbare scholen afgesproken alleen nog maar met ‘enkelvoudige’ schooladviezen te werken. Een kind kan dan bijvoorbeeld geen vmbo-t/havo-advies krijgen, maar alleen een vmbo-t- óf havo-advies. De Onderwijsinspectie keurt deze afspraken af. “Het dubbele schooladvies is geschikt voor leerlingen van wie nog niet geheel helder is in welke schoolsoort de leerling het beste tot zijn recht komt. Afspraken tussen basisscholen en vo-scholen om alleen nog maar enkelvoudige schooladviezen op te stellen zijn niet in het belang van deze leerlingen”, zo stelt de inspectie. Een schooladvies met drie of meer schooltypes mag niet meer worden gegeven.

Dekker heeft aan basisscholen nog eens duidelijk verteld dat ze het recht hebben om kinderen een dubbel advies te geven. Hij deed dat omdat schoolbesturen nog steeds onderling afspraken geen dubbele adviezen te accepteren. Dekker vond dat onwenselijk en heeft aangekondigd de onderwijsinspectie af te sturen op scholen die de hand lichten met de wet.

Middelbare scholen mogen kinderen met een dubbel advies niet automatisch op het laagste niveau van de twee plaatsen. Heeft je kind een ‘dubbel’ schooladvies, dan mag het in principe dus naar beide schoolsoorten. Maar als de middelbare school slechts één van die schoolniveaus aanbiedt, mag de school je kind weigeren als ze van mening is dat je kind beter af is in de andere schoolsoort. Zo kan een categoriaal gymnasium bijvoorbeeld een kind met een havo/vwo-advies weigeren als de school denkt dat deze leerling beter af zou zijn op een school die ook havo aanbiedt.

‘Plaatsingswijzers’ mogen schooladvies niet overrulen

Lokaal en regionaal gelden er afgesproken procedures voor de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Die procedures worden ‘plaatsingswijzers’ genoemd. Plaatsingswijzers geven houvast bij het opstellen van het schooladvies.

Vaak wordt bij plaatsingswijzers gekeken naar de resultaten op de Cito-toetsen (leerlingvolgsysteem) vanaf groep 6 of 7. Vooral rekenen en begrijpend lezen wegen zwaar. Het is gebleken dat met deze resultaten een goede inschatting te maken valt van het succes in  het voortgezet onderwijs. Ze zijn zelfs een betere voorspeller dan de score op de Cito-Eindtoets. Bij plaatsingswijzers leiden bepaalde scores dan tot een bepaald schoolniveau. Daarnaast wordt bij het schooladvies rekening gehouden met aspecten zoals werkhouding, motivatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, studiehouding of studievaardigheden.

Het toepassen van zulke plaatsingswijzers is toegestaan en ze kunnen zowel voor scholen als ouders duidelijkheid bieden. Het is echter belangrijk om te weten dat de plaatsingswijzer een hulpmiddel is voor de basisschool en niet door de middelbare school als toelatingseis mag worden gebruikt. Met andere woorden: als de basisschool besluit om een ander schooladvies te geven dan je op grond van de plaatsingswijzer zou verwachten, dan heeft de middelbare school dat te accepteren. Ook mag het voortgezet onderwijs geen aanvullende toetsen eisen om leerlingen te kunnen selecteren. Dat is tegen de wet. Scholen die toch selecteren, riskeren korting op hun subsidie.

Loting bij te veel aanmeldingen

Sommige middelbare scholen zijn zo populair dat er geen plek is voor alle leerlingen die zich aanmelden. Voorheen werden er vaak harde en hoge eisen gesteld aan de behaalde Cito-scores om een schifting aan te brengen. Dat kan en mag nu dus niet meer. Wat nog wel steeds is toegestaan is dat scholen een systeem van loten toepassen om te bepalen welke leerlingen worden toegelaten tot een schoolsoort binnen de school. Als je kind extra ondersteuning nodig heeft op school, mag dat geen rol spelen bij de loting.

(Bronnen: Onderwijsinspectie, PO-raad/VO-raad)

Waar kun je terecht voor vragen of klachten over het schooladvies?

Als je merkt dat scholen zich niet houden aan de regels voor het schooladvies en toelating, kun je daarvan bij de onderwijsinspectie melding doen. Staatssecreatris Dekker heeft ouders natuurlijk opgeroepen dit ook daadwerkelijk te doen. Daarnaast kun je contact opnemen met de informatie- en adviesdienst van Ouders & Onderwijs (via mail of het gratis telefoonnumer 0800-5010) Ouders & Onderwijs kan je adviseren welke stappen je kunt nemen om het probleem opgelost te krijgen. Ook verzamelt de ouderorganisatie  signalen van ouders en geeft die door aan de onderwijssector. Ouders & Onderwijs deed dit eerder al met de signalen van vorig jaar.

Beeld: Freepik

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, HvT, Nieuws

Reacties (10)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ron schreef:

  wat ik lees is dat veel ouders het niet snappen dat hun kind zo een laag advies heeft gekregen .of dat ze niet begrijpen waarom ze niet zagen dat hun kind wel naar het havo vwo kan en niet naar een vmbo kader .ik heb het geluk dat mijn zoon havo vwo advies heeft gekregen .maar wat ik nergens lees is dat de kinderen ook plezier in hun opleiding moeten hebben en wat wil het kind zelf want ik lees hier meer wat de ouders willen voor hun kind maar kijk ook een naar je kind of het wel gelukkig is in die hogere opleiding .het is voor een kind niet erg om het via leren te bewijzen want dat advies houd geen stand als je kind op een opleiding komt waar hij slapend doorheen gaat .dan is een jaar of 2 gewoon de weg die ze moeten afleggen om te komen waar ze willen komen .maar dat angstige gedoe om dat advies .waar is de mentaliteit dat je soms een langere weg moet afleggen om te komen waar je wezen wilt .gewoon veel lezen en zorgen dat je zelf goed de wet en regelgeving kent dan kan niemand je kind tekort doen .

 2. legara schreef:

  ik heb vroeger een hele erge advies ik denk dat jullie het al weten het is namelijk pro (praktijk) maar dat is eingelijk niet je schuld want je kan er niets voor doen je bent gewoon zo geboren maar nu ben ik getrouwd en kinderen gekregen en raad wat voor advies mijn kids gekregen heebben havo omdat ze telkens squla deden en iederedag naar bibilotheek gingen en daar om ben ik helemaal trots mee!!!!!! groeten legara

 3. Jennifer schreef:

  Graag zou ik advies krijgen aangaande het volgende.

  Mijn zoon heeft kader tm tl advies gekregen. Het kader advies geldt enkel voor het onderdeel begrijpend lezen. De score voor rekeningen betreft Tl/havo en spelling VWO.

  Ik ben nogal ontsteld over het feit dat hij een kader advies krijgt dit terwijl de andere profielen een hogere score aangeven. Mijn zoon wil graag naar een school waar de aanname vanaf Tl advies is.
  Is het niet vreemd dat een school de school een lager advies geeft enkel gebaseerd op het begrijpend lezen?

  Ondertussen ben ik ook in gesprek met de school. Het antwoord luidde’ Het staat u vrij om naar een TL school te gaan maar het advies blijft gehandhaafd. De middelbare school zal zelf moeten beslissen om hem met dit advies aan te nemen.

  Graag jullie mening.

 4. Monique kramer schreef:

  Mijn zoon heeft eindadvies praktijkschool en nu hoeft hij de eind cito toets op de basis school niet meer te doen volgens de leraar want lager kan je niet scoren , maar hij heeft nog 5 mnd de tijd en ik wil eigenlijk wel dat hij de eindtoets doet maar zijn leraar weigert het ? Kan dit zomaar vraag ik mij af ? Heeft iemand hier een antwoord voor mij op

 5. zakariya schreef:

  hallo mijn zoontje haalt alleen maar goeie punten op zijn rapport.
  zijn hoogste n 10 en laagste punt n 8.5.zit nu in groep 7 wat zullen ze hem voor advies geven ?

  gr sam

 6. DB schreef:

  Ook hier mijn reactie op artikel. Mijn dochter heeft de handicap dat ze rekenblind is(dyscalculie). Heb dit zelf laten uitzoeken want school deed het niet. Begrijpend lezen zit ze volgens plaatsingswijzer net onder havo nivo. En de vakken waar ze dan niet zo naar kijken zit ze ruim boven VWO nivo. Schooladvies: VMBO-tl. Gepraat als brugman maar ze willen ook niet heroverwegen, ja misschien in april als de eindtoets word afgenomen. Maar ja, dyscalculie is nog in augustus gediagnoseerd. Heb er een hard hoofd in.

 7. Henk schreef:

  Graag geef ik ook even mijn reactie op bovenstaande artikel en laatste opmerking van Stef.

  Als ouders ben je in de nieuwe opzet overgeleverd aan de denkwijzes en (gebrek aan) inzicht van de basisschool.

  Vorig jaar werd onze zoon ingeschat als een krappe VMBO -T leerling, waar wij hem zeker op een havo of zelfs vwo inschaalden.
  De school stond echter geen moment open om het afgegeven advies te heroverwegen.
  Pas toen hij op de eindcitotoets een score behaalde van 545 punten (overduidelijk VWO), wilde men (op ons verzoek) het advies aanpassen naar Havo.
  Nu, ruim een 1/2 jaar overweegt het VO toch om hem alsnog door te laten schuiven naar het VWO.

  Helaas voor ons belanden we nu met onze 2e zoon weer in een soortgelijke situatie……

 8. stef schreef:

  Cito-tereur bij schooladvies

  Om voor de keuze voor het voortgezet onderwijs voortaan niet afhankelijk te zijn van de Cito-toets is vanaf dit jaar het schooladvies bindend.

  Alleen het schooladvies van de basisschool van onze dochter is uitsluitend gebaseerd op……………….Cito-toetsen!

  Het schooladvies is alleen gebasseerd op het Cito(!)-leerlingvolgsysteem. Dit systeem beoordeelt de schoolprestaties uitsluitend met Cito-toetsen.

  Dit geeft geen goed beeld geeft van de
  schoolprestaties van de leerling nu de resulaten van de methode gebonden toetsen/rapportcijfers niet worden meegenomen in het schooladvies. Onze dochter scoort op de methode-gebonden toetsen nl. altijd structureel hoger dan op LVS-Citotoetsen.

  Bij het Cito-leerlingvolgsysteem wordt tevens uitsluitend gekeken naar naar rekenen en taal. Andere vakken als geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, enz. worden in dit systeem niet meegenomen terwijl deze vakken wel in het VO worden gegeven.

  Waarom dan nog rapporten geven als een leerling uitsluitend wordt beoordeeld op LVS-Citotoetsen? In het VO worden de leerlingen toch ook hoofdzakelijk beoordeeld op methodegebonden toetsen.

  Het schooladvies is een bindend advies waartegen als de ouders het oneens zijn, buiten een gesprek aan gaan, niets kunnen beginnen, geen bezwaar niets.

 9. Peter Hulsen schreef:

  Beste,
  Dank voor de attente verwijzing van ouders met vragen en signalen naar Ouders & Onderwijs en de informatie die je hierboven onze rol biedt!
  Ik lees de informatie die je/jullie verspreiden al langer, en heb veel waardering voor het informatiegehalte en de toegankelijkheid daarvan. Bij gelegenheid maak ik graag eens kennis.
  Met vriendelijke groet,
  Peter Hulsen
  (directeur van Ouders & Onderwijs)

Schrijf een reactie