Digitale prentenboeken op Leesmevoor.nl

| 28 november 2012 | Reacties (1)

Voor­lezen is leuk en het is ook nog eens hart­stikke goed voor de taalon­twik­kel­ing van kinderen. Tegen­wo­ordig zijn er steeds meer prenten­boeken in dig­i­tale vorm verkri­jg­baar. Een leuke site is Leesmevoor.nl, die vol staat met gratis ver­halen die je samen met je kind kunt (voor)lezen en daar­naast veel achter­grond­in­for­matie biedt over voor­lezen.

De ver­halen op Leesmevoor.nl zijn kleur­rijk en duidelijk geïl­lus­treerd en wor­den door heldere stem­men voorgelezen. Die voor­leesstem kan je overi­gens ook uitschake­len, zodat je het ver­haal zelf kunt voor­lezen. De meeste ver­halen richten zich op peuters en kleuters, maar ook voor kinderen die al jong kun­nen lezen zijn ze zeer geschikt: zij kun­nen de ver­halen gebruiken als 'meelees­boek'. Spe­ciale ver­meld­ing ver­di­ent de beschik­baarheid van ver­halen in Fries!

Als ouder heb je een actieve rol bij het (digitaal) voorlezen

Het pret­tige aan Leesmevoor.nl is dat het beslist géén 'kleuter­par­keer­plaats' is. Natu­urlijk kan de site een uitkomst bieden als je kleuter voor de tiende keer na elkaar het­zelfde ver­haal wil horen en jij nu toch echt even iets ander moet doen. Het is echter nadrukke­lijk niet de bedoel­ing dat de web­site jou als ouder ver­vangt als voor­lezer; de dig­i­tale prenten­boeken zijn bedoeld als hulp­mid­del. Op de site wordt heel veel infor­matie gegeven over hóe je het beste met je kind kunt voor­lezen en wat voor­lezen betekent voor de taalon­twik­kel­ing van kinderen. Als ouder ga je daarom nog bewuster om met voor­lezen.

Kleuters zijn gebaat bij digitale prentenboeken

Dig­i­tale prenten­boeken zijn een goede voor­berei­d­ing op leren lezen. In een korte tijd kun­nen aanzien­lijke leer­ef­fecten resul­teren. Dit blijkt uit exper­i­menteel onder­zoek van Daisy Smeets en Adri­ana Bus onder leer­lin­gen uit groep 1 en 2 van de basiss­chool.

Door dig­i­tale prenten­boeken raken kinderen vertrouwd met voor lezen essen­tiële taal. In acht sessies van een kwartier brei­den kinderen hun woor­den­schat uit en leren zij nieuwe woord­com­bi­naties, ook als leerkrachten niet of alleen op de achter­grond aan­wezig zijn.

Vol­gens de onder­zoek­ers is dit de eerste studie die aan­toont dat dig­i­tale prenten­boeken een geschikte aan­vulling zijn op het lespro­gramma in kleuterk­lassen en miss­chien ook in lat­ere jaren. De jong­ste gen­er­atie inter­ac­tieve dig­i­tale boeken is zodanig beter van kwaliteit dat negatieve effecten niet langer wor­den gevon­den. Eerder bleek de inter­ac­tie het ver­haal­be­grip te ver­storen, nu blijkt de inter­ac­tie de taalon­twik­kel­ing te bevorderen.

Voor­waar­den voor de posi­tieve effecten is wel dat geregeld en niet inci­den­teel met dig­i­tale prenten­boeken wordt gew­erkt.

(bron: Sticht­ing Lezen, 2009)

Uit onder­zoek naar dig­i­tale prenten­boeken (Uni­ver­siteit Lei­den) blijkt dat:

 • Peuters en kleuters  het ver­haal beter begri­jpen en nieuwe woor­den en zin­scon­struc­ties leren
 • Kinderen met een taalachter­stand met dig­i­tale prenten­boeken in een half uur tijd 5 à 6 nieuwe woor­den leren
 • Dig­i­tale prenten­boeken ook zeer effec­tief zijn­voor te drukke of te afwach­t­ende kinderen, die min­der prof­iteren van groep­sprocessen / klas­sikale lessen

 

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , ,

Categorie: Web & app

Reacties (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Belan­grijke AANVULLING!

  Hai alle­maal! Ik ben de illustrator/schrijfster van een tien­tal dig­i­tale prenten­boeken die op leesmevoor ston­den.
  Vooral de bewe­gende Sinterklaas- en Ker­st­mis prenten­boek­jes waren daar zeer geliefd.
  Helaas heb ik, wegens artistieke ver­schillen met de web­mas­ter, mijn werk teruggetrokken van deze site.

  Geen nood! Al deze ver­haalt­jes staan nu nét zo kleur­rijk en duidelijk geïl­lus­treerd op mijn nieuwe ver­halen­voor­leessite http://www.booxalive.nl
  En ze wor­den door dezelfde heldere stem­men voorgelezen! :-)

  Ker­st­mis:
  http://booxalive.nl/vrolijk-kerstfeest/#het_kerstkindje
  http://booxalive.nl/vrolijk-kerstfeest/#vrolijk_kerstfeest
  Sin­terk­laas:
  http://booxalive.nl/sint-kerst/#sint_in_de_klas
  http://booxalive.nl/sint-kerst/#ik_zie_hem_al_staan

  Verder zijn de doel­groepen onderverdeeld in:
  http://www.booxalive.nl/mini/ (1-5jr)
  http://www.booxalive.nl/midi/ (5-10jr)

  Er komen steeds nieuwe ver­haalt­jes bij, en alles is GRATIS – ter lees­bevorder­ing & leesplezier!

  Aller­hartelijk­ste groet­jes,
  Magda van Tilburg

Schrijf een reactie

error: Wil je informatie van Thuisinonderwijs.nl hergebruiken? Bekijk de voorwaarden op \\\\\\\'Artikelen overnemen?\\\\\\\'