Gebruikersvoorwaarden

Wanneer je als gebruiker gebruik maakt van de mogelijkheid om te reageren op de internetsite dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen, teksten en/of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Indien van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken, zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten.

Wijziging, gebruik en verwijdering

Thuis in onderwijs is te allen tijde gerechtigd bijdragen aan discussies te verwijderen. Door gebruik te maken van de reactiemogelijkheid stemt de bezoeker in met het eventuele gebruik van de geplaatste reactie voor redactionele doeleinden, zonder dat de gebruiker daarvan vooraf in kennis gesteld dient te worden.

De gebruiker dient zich te houden aan de spelregels die gelden voor het plaatsen van reacties op de internetsite, het reactieforum. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

Thuis in onderwijs behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn – om in hetgeen door de gebruiker aan het Thuis in onderwijs ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt. Voorts is Thuis in onderwijs gerechtigd om zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen of een gebruiker de mogelijkheid tot reageren te ontzeggen. Thuis in onderwijs is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Het is de gebruiker niet toegestaan deze site te gebruiken voor het maken van reclame. Onder reclame wordt verstaan: iedere (openbare) aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden, nader aan te duiden met producten, of het vragen van diensten.

Aansprakelijkheid

Thuis in onderwijs is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. Thuis in onderwijs is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.

Thuis in onderwijs is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Het verdient aanbeveling om deze gebruikersvoorwaarden geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Op het gebruik van deze site is naast deze gebruiksvoorwaarden Nederlands recht van toepassing.