Herhalen is de kracht van het leren

| 22 januari 2015 | Reacties (1)

Wat is de overeenkomst tussen hard­lopen en leren? Van her­halen en oefe­nen word je beter en bouw je zelfvertrouwen op. Door veel te trainen, of dat nou om staart­delin­gen of om hard­loop­kilo­me­ters gaat, bereik je een hoger niveau.

Evy is 'fier'

Van her­hal­ing word je beter.

Ik ben geen sporter. Voor de mensen om mij heen was het dan ook een ver­rass­ing toen ik het in mijn hoofd haalde om te gaan hard­lopen. Er wer­den hard­loop­schoe­nen gekocht en Start to Run met Evy werd op de iPod gezet. Evy is een uiterst vrien­delijke en geduldige Vlaamse dame. Ze heeft een lespro­gramma gemaakt, waarin ze met ver­schil­lende soorten muziek de gebruiker laat weten of er gewan­deld of hardgelopen moet wor­den. Met regel­maat wordt de loper geprezen door­dat Evy tussen de bedri­jven door zegt dat ze ”fier” (trots) is, wat mijn niet-sporthart goed doet.

Les herhalen

Een aan­tal weken gele­den ging ik ent­hou­si­ast op pad, uit­er­aard met mijn nieuwe Vlaamse vriendin­netje. En hoewel Evy mij opgewekt vertelde “wat we deze les alle­maal nog gaan doen”, zat ik er halver­wege de les hele­maal doorheen. Met de tong op de schoe­nen heb ik de les uit weten te lopen, maar het leek mij wel een goed idee om de keer daarna dezelfde les nog eens te doen. Want wat had ik er aan om met de vol­gende les door te gaan ter­wijl ik de vorige nog niet met een goed gevoel afgerond heb. Als ik er nu al zo’n moeite mee heb, dan zou het de vol­gende les toch hele­maal niets wor­den?

Herhaling geeft gevoel van veiligheid

Bij kinderen werkt het in de klas eigen­lijk ook zo. Nieuwe leer­stof wordt aange­bo­den en ver­vol­gens wordt deze stof geoe­fend en her­haald. Of het nu om staart­delin­gen gaat of om werk­wo­ord­spelling; her­hal­ing is nodig zodat een kind de nieuwe leer­stof zich eigen kan maken. Her­hal­ing geeft een gevoel van vei­ligheid; kinderen ervaren dat ze de stof aankun­nen en dat is goed voor hun zelfvertrouwen.

Kopieerbladen

Vaak staat er vol­doende her­hal­ingsstof in de boeken waar de kinderen op school mee werken. Anders bieden kopieerbladen een goed alter­natief. Het is van belang dat kinderen de aange­bo­den stof begri­jpen en er goed mee aan de slag kun­nen, want steeds wordt de leer­stof iets moeil­ijker.

Kopieerbladen of werk­bladen wor­den op tal van plekken op inter­net aange­bo­den. Google op 'werk­bladen' en wat je wilt oefe­nen en je vindt al snel wat je zoekt. Er zijn volop sites waarop leerkrachten hun werk­bladen aan­bieden; de site Juf Online heeft die op een rijtje gezet.

Extra uitleg aan de instructietafel

Het ene kind heeft meer her­hal­ing nodig dan het andere. Kinderen die meer instruc­tie nodig hebben, kun­nen in de klas vaak aan de instruc­ti­etafel terecht. Dit is een kleine, vaak ronde tafel waaraan de leerkracht extra uit­leg geeft. Het werken aan de instruc­ti­etafel wordt door de kinderen vaak als posi­tief ervaren. Mijn ervar­ing is dat vooral faalangstige kinderen het heel erg pret­tig vin­den om op weg geholpen te wor­den.

Uitleg aan kleine groepjes

Er kun­nen niet veel kinderen tegelijk­er­tijd aan de instruc­ti­etafel zit­ten, dus de extra uit­leg wordt altijd aan kleine groep­jes gegeven. Hier­door is er meer inter­ac­tie tussen kinderen en leerkracht; er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de leer­stof. Ze leren hun eigen ken­nis te verken­nen, te com­bineren en te ver­wo­or­den.

Vragen stellen aan de leerkracht

Deze manier is effec­tiever dan onder andere luis­teren en lezen (naar onder­zoek van Marita Over­wijk). Een ander voordeel van de instruc­ti­etafel is dat kinderen de gele­gen­heid kri­j­gen vra­gen te stellen aan de leerkracht. Voor veel kinderen is de drem­pel min­der hoog om te vra­gen als de groep kleiner is.

En ik? Ik wens dat alle kinderen zo’n geduldige leerkracht als Evy hebben. Ik bof met mijn hardloop-juf, want ik voorzie al dat er lessen zullen zijn die ik meerdere keren zal her­halen. Maar het maakt niet uit; juf Evy is toch wel fier op mij…

Over de auteur: Nienke Geess­inck (1978) uit Eiber­gen (Gelder­land) heeft negen jaar ervar­ing als groep­sleerkracht in het basison­der­wijs. Sinds april 2012 is ze voor zichzelf begonnen met de opricht­ing vanKop­pie Kop­pie . Kop­pie Kop­pie geeft bijles en huiswerk­begelei­d­ing aan kinderen van de basiss­chool. Nienke is te vol­gen op Twit­ter en Face­book.

 

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , , ,

Categorie: Groepen, Thuis

Schrijf een reactie

error: Wil je informatie van Thuisinonderwijs.nl hergebruiken? Bekijk de voorwaarden op \\\\\\\'Artikelen overnemen?\\\\\\\'