Leren lezen in groep 3: zó help je je kind

| 8 september 2014 | Reacties (0)

Aan het einde van groep 2 keken ze er zo naar uit: na de zomer­vakantie kwa­men ze in groep 3 en zouden ze leren lezen! Maar wat ís het span­nend. Want leren lezen, is dat niet heel erg moeil­ijk? Kan ik dat wel? En is er nog wel tijd over om te spe­len?

Woordkaarten maan-roos-vis

Foto: Nationale Beeldbank/Klara Scheuder

Het leren lezen is voor kinderen ontzettend span­nend. Het is toch waar het alle­maal om draait in groep 3. Het tempo zit er al aan het begin van het school­jaar goed in; aan het einde van groep 3 moeten de kinderen alle let­ters (klanken) ken­nen en moeten ze al lekker vlot kun­nen lezen. Je kunt je dus wellicht voorstellen dat de druk hoog is, zowel voor de kinderen als voor de leerkracht.

Als ouder kan je je kind goed helpen

Veel kinderen kun­nen de snel­heid van het leren van de let­ters prima aan; het gaat ze voor de wind en voor­dat je het weet lezen ze hele ver­halen. Maar hoe zit het dan als het even niet zo lekker gaat met het leren lezen? Oud­ers kun­nen prima helpen om het leren lezen te stim­uleren en bevorderen.

Een pret­tige manier van lezen die ook thuis goed te doen is, is om meerdere keren dezelfde tekst te lezen; voor – koor – zelf. Bij deze manier van lezen wordt er hardop gelezen. De eerste keren lees je de tekst voor. Het kind zit naast je en wijst de woor­den aan die jij leest. Ver­vol­gens wordt de tekst geza­men­lijk gelezen (koor). Jij geeft hier­bij het tempo aan. Het is hier­bij van belang om een nor­male snel­heid aan te houden. Het samen­lezen doe je ook een aan­tal keren. Als laat­ste laat je je kind alleen lezen. Omdat dezelfde tekst meerdere keren gelezen wordt, staat her­hal­ing bij deze manier van lezen cen­traal.

Tips bij het oefenen met lezen *

  • Vraag eens na bij de leerkracht van jouw kind welke let­ters je zoon of dochter al heeft gehad. Miss­chien heeft de school wel een boekje op het juiste niveau dat je mag lenen om thuis met je kind te gaan oefe­nen. Vraag met regel­maat om een nieuw boek, je kind leert op school steeds meer bij.
  • Begin zoveel mogelijk op een vast tijd­stip, dit geeft duidelijkheid voor je kind. Probeer dagelijks max­i­maal 15 minuten te lezen. Het is effec­tiever om dagelijks kort­stondig te lezen dan eens in de week een uur lang.
  • Laat je kind niet worste­len met een moeil­ijk woord. Zeg het woord voor en laat je kind het woord nog­maals lezen.
  • Om het voor je kind zo leuk mogelijk te houden sluit je het lezen posi­tief af. Dit kan bijvoor­beeld door je kind voor te lezen. Kinderen kun­nen intens geni­eten van een ver­haal en van de aan­dacht die ze kri­j­gen tij­dens het voor­lezen.

* bron: www.veiliglerenlezen.nl – artikel “ik wil mijn kind thuis helpen met lezen” van Ed Koeke­backer

Naar de bibliotheek

Een belan­grijke manier om je kind voor boeken te laten inter­esseren, is om samen boeken uit te gaan zoeken in de bib­lio­theek. Een lid­maatschap bij de bib­lio­theek voor een kind tot en met 17 jaar is kosteloos. Neem je kind mee naar de bib­lio­theek en zoek samen een paar boek­jes uit. Je kind zal meer inter­esse tonen in de boeken die hij zelf heeft uit­ge­zocht.

Meer weten over leren lezen? Zie ook:

 

 

Over de auteur: Nienke Geess­inck (1978) uit Eiber­gen (Gelder­land) heeft negen jaar ervar­ing als groep­sleerkracht in het basison­der­wijs. In april 2012 is ze voor zichzelf begonnen met Kop­pie Kop­pie. Kop­pie Kop­pie geeft bijles en huiswerk­begelei­d­ing aan kinderen van de basiss­chool. Nienke is te vol­gen op Twit­ter en Face­book.

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , ,

Categorie: Groep 3-4, Lezen, Taal, Thuis

Schrijf een reactie

error: Wil je informatie van Thuisinonderwijs.nl hergebruiken? Bekijk de voorwaarden op \\\\\\\'Artikelen overnemen?\\\\\\\'