Medezeggenschap, waarover eigenlijk?

| 13 maart 2012 | Reacties (0)

Iedere ouder met een kind op de basisschool krijgt te maken met de medezeggenschapsraad (MR). Dat is een overleg- en adviesorgaan waarin zowel ouders als personeelsleden zitten. Maar wat doet die MR nou eigenlijk? Wat zijn de rechten van de medezeggenschapsraad en waarover mag de MR niet meepraten? Alle informatie op een rijtje:

Medezeggenschap: wettelijk geregeld

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben. Deze wet uit 2006 beschrijft tevens de rechten en plichten van een MR. Wanneer een basisschool bij een stichting met meerdere basisscholen behoort dan is tevens een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) aanwezig. De GMR is overkoepelend over alle basisscholen die zijn aangesloten bij de stichting.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben evenveel leden in de MR. Het aantal leden waaruit de MR bestaat is afhankelijk van de grootte van de school. MR-leden in de oudergeleding worden gekozen door de ouders.

Heb je zin om plaatst te nemen in de MR van de basisschool, wacht dan tot er nieuwe verkiezingen zijn en stel je kandidaat. MR-leden hebben zitting gedurende drie jaar. Na die periode kan een lid herkozen worden of kan een nieuw lid zijn of haar plaats innemen. Indien het aantal ouders dat zich heeft aangemeld groter is dan het aantal vereiste leden, vindt een verkiezing plaats. Het MR-werk is voor ouders vrijwiligerswerk. Personeelsleden die in de MR zitten, krijgen hiervoor een aantal taakuren toegewezen in hun rooster.

Wat doet de MR eigenlijk?

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad mag meepraten over alle zaken die school betreffen.

De MR is bevoegd om alle zaken die de school betreffen te bespreken. Ze kan voorstellen doen aan de directie. De directie is daarnaast voor heel wat belangrijke beslissingen verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen.

Zaken die in de MR aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting, klachten die binnenkomen en de behandeling daarvan, formatiekwesties, huisvestingszaken, etc. De MR komt gemiddeld tien keer per schooljaar bij elkaar, maar dat kan ook vaker zijn als er bepaalde kwesties spelen op school.

Welke rechten heeft de MR (en welke niet)?

Sommige beslissingen mag de schooldirectie alleen nemen nadat advies is gevraagd aan de MR, voor andere is instemming van de MR verplicht. Daarnaast zijn er zaken waarover de schoolleiding de MR alleen maar hoeft te informeren. Welke bevoegdheden de MR heeft, is vastgelegd in de wet.

  • Informatieplicht is het meest vrijblijvende recht van de MR. Maar de MR kan informatie vaak wel goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen. Ook is het zinvol dat de MR op de hoogte is van lopende zaken en ontwikkelingen; met die kennis kunnen de leden in een latere fase beter gefundeerd hun mening vormen.
  • Advies uitbrengen betekent niet dat de schoolleiding dit advies moet overnemen. De directie kan het advies van de MR naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. Zaken waarover advies moet worden gevraagd aan de MR zijn bijvoorbeeld wijziging of vaststelling van beleid tot het toelaten van leerlingen, het regelen van de vakantie, nieuwbouw en nog vele andere zaken.
  • Instemming is de meest formele invloed van de MR. Voor sommige zaken is instemming van de MR vereist voordat de schoolleiding aan de uitvoering mag beginnen. Denk bijvoorbeeld aan de keuze van een school voor Montessori- of Daltononderwijs. Andere voorbeelden zijn de vaststelling van het jaarlijkse schoolplan en de organisatie van de naschoolse opvang.

De twee geledingen in de MR hebben ook hun eigen instemmingsbevoegdheden. De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij vaststellen of wijzigen van hun verlofregeling, maar ook verandering in taakverdeling. De oudergeleding heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling van de onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang en vaststelling van de schoolgids.

Geen vetorecht

Het instemmingsrecht is overigens wat anders dan een vetorecht. Medezeggenschap is wat anders dan zeggenschap en er moet altijd redelijk overleg zijn met respect voor elkaars standpunten, vindt de wetgever. Blijkt een meningsverschil niet in eigen huis oplosbaar, dan kan het worden voorgelegd aan de geschillencommissie die voor het hele primair onderwijs werkt.

Het afdwingen van een bepaalde beslissing is vrijwel onmogelijk; wel kan de medezeggenschapsraad altijd eisen dat hij mee mag praten, want de wet is duidelijk: de MR mag over alle schoolzaken spreken met de schoolleiding.

Gaat het in de MR ook over onderwijs?

Scholen mogen zelf weten hoe ze hun onderwijs inrichten in ons land. De medezeggenschapsraad mag zich niet bemoeien met de dagelijkse uitvoering. Een medezeggenschapsraad bemoeit zich bijvoorbeeld niet met de keuze van lesmethodes of met welke welke leerkrachten voor welke groep komt te staan. Ook kan je niet bij de MR aankloppen als je het er niet mee eens bent dat je kind blijft zitten.

Alle onderwerpen waar de MR wél over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel – allebei punten waarover de MR volop meepraat. Komt de schoolleiding met een voorstel voor samenwerking met maatschappelijke organisaties of wijzigingen in de overblijfregeling en de naschoolse opvang, dan kunnen de lesdagen er heel anders gaan uitzien. Fusies, reorganisaties, nieuwbouw en andere ingrijpende organisatorische veranderingen hebben altijd hun weerslag op wat er in de klas gebeurt.

De dingen van de dag komen dus niet allemaal aan de orde in de MR. Maar of het allemaal lekker loopt op school, hangt ook af van beleidskwesties waar de MR over meepraat. Daardoor heeft MR-werk altijd met onderwijs te maken.

(bron: Ministerie van Onderwijs)

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags:

Categorie: HvT, Medezeggenschapsraad, Ouders en school

Schrijf een reactie